Úhrada za úkony je počítána podle skutečně spotřebovaného času potřebného k zajištění předmětného úkonu. Pokud doba, po kterou je úkon zajišťován, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Stejné pravidlo platí pro úkony, u kterých je stanovena úhrada za 1 kg.

Před začátkem poskytování služby je s klientem podepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby, která obsahuje popis požadovaných služeb, jejich rozsah a cenu. Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonů, který je mu předložen ihned po provedení služby. Kopii výkazu obdrží klient s vyúčtováním služeb, které je prováděno 1x měsíčně.

Dle § 91 odst. 3 poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze:

  • pokud neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  • pracovnice sociálních služeb může odmítnout službu, je-li ohrožen její život, nebo zdraví

Ceny jsou stanoveny v souladu s platným zněním zákona č.108/2006 Sb. a  vyhláškou č. 389/2013 MPSV, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.