DPS Harmonie je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

 

DPS Harmonie poskytuje ambulantní pečovatelské služby (možnost stravování v DPS, aktivizační činnosti, fakultativní služby apod.) a terénní pečovatelské služby v domácnostech uživatelů  DPS, dále pak dovoz obědů a základní pečovatelské služby občanům v terénu MČ Praha Dubeč. O seniory se starají pracovnice sociální služby v přímé obslužné péči (pečovatelky) a další zaměstnanci.

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od: 

7,00 – 16,00 hod

Poslání DPS Harmonie chápeme jako veřejný závazek. Poslání lze charakterizovat jako soubor činností, které zajišťují podporu a pomoc našim klientům prostřednictvím sociálních služeb a to jak v běžném životě, tak při zhoršování se zdravotního stavu klientů. Dále pak vedou k podpoře  zachování co možná největší soběstačnosti klientů za účelem sociálního začlenění a jako nástroj prevence sociálního vyloučení. Prioritou zařízení DPS Harmonie je:

  • Poskytovat seniorům takovou podporu a pomoc, která by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života ve svém přirozeném prostředí
  • Usilovat o to, aby se uživatelé pro své postižení nedostali do sociální izolace a pokud by se tak stalo, pomáhat jim z této situace najít východisko
  • Podpora  samostatnosti v sebeobsluze uživatelů sociální služby
  • Vytvářet pro své klienty příjemné prostředí pro důstojné žití ve stáří

 Základní poskytované činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství

Poskytujeme také fakultativní služby, které jsou poskytovány nad rámec základních činností.