Účelem etického kodexu je stanovit žádoucí standardy chování zaměstnanců Domu s pečovatelskou službou Harmonie a informovat uživatele i veřejnost o chování, jež je oprávněno od zaměstnanců DPS, jako veřejné instituce očekávat.

Etický kodex je souborem norem sociální a zdravotní péče, pravidel a hodnot, které zaručují postupné zavádění a naplňování Standardů kvality sociálních služeb v DPS.

V tomto smyslu je základním dokumentem principů a morálky a pracovního chování, kultury organizace a zaměstnance, který dotváří pozitivní obraz DPS poskytováním svých služeb uživatelům a veřejnosti. Poslání zařízení Domu s pečovatelskou službou je stanoveno zákonem.

 

1. Etické zásady

Pracovník je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod a dalších.

Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti a zásadně nikoho neovlivňuje a nepřesvědčuje svými názory.

Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezení takového práva druhých osob.

Pracovník pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.

Pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

 

2. Pravidla etického chování pracovníka

 2.1 Ve vztahu k uživateli 

Pracovník vede uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe.

Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů.

Pracovník pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí.

Chrání uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných uživateli.

Žádnou důvěrnou a citlivou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu třetí osobě.

Klíčový pracovník pro pečovatelskou službu dbá, aby uživatelé obdrželi potřebné informace a pomoc v jejich současné životní situaci včetně služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok. Poučí uživatele o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek.

Pracovník hledá možnosti, jak zapojit uživatele do procesu řešení jejich problémů. Pomoc pracovníka spočívá především v poskytnutí podpory uživateli a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problému a naplnění vlastních aspirací.

Uživatelé mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách.

S uživateli pracovník zachází s taktem a pochopením a respektuje jejich soukromí a intimitu.

 2.2 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, podílí se vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.

Pracovník se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly dobré jméno DPS. Tato zásada se vtahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.

Pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům.

Pracovník má právo vyžadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel podmínky, které pracovníkům umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.

Povinností pracovníka je vyhnout se konfliktům soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance a předcházet takovým jednáním, které mohou podezření z konfliktů zájmů vyvolat. Zejména nesmí uvádět v omyl uživatele, spoluzaměstnance ani veřejnost.

Informace, které poskytuje uživatelům, jejich zástupcům či oprávněným institucím v zákonném rozsahu jsou úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.

Ve veřejném vystupování dbá zaměstnanec zájmů zařízení (DPS). Pokud k tomu není oprávněn z titulu své funkce, podává jakékoliv informace, které se týkají DPS veřejným sdělovacím prostředkům a veřejnosti prostřednictvím k tomu určených a kompetentních osob, v případě našeho zařízení je touto osobou ředitelka DPS Harmonie.

Zaměstnanec nevyžaduje ani zásadně nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či poskytování služby v oprávněných zájmech uživatelů, narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem, tj. zvýhodnění, jež by mohla být považována za odměnu za práci, která je jeho povinností, nebo za pokus ovlivnit, či získat jeho přednostní pozornost.

Zaměstnanec jedná tak, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním v zařízení DPS nedostal do vztahu, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které by ho činilo potřebným / poplatným/ nepatřičnému vlivu jiných osob.

 2.3 Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků. Spolupracuje s nimi, což přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě, vhodným způsobem po dohodě s kolektivem.

2.4 Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání. Snaží se o udržení a zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.

Je zodpovědný za svůj celoživotní výcvik a vzdělávání, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.

Pracuje jako člen týmu s právem vyžadovat podporu a poskytovat podporu druhým.

 2.5 Ve vztahu ke společnosti

Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života pro všechny lidi a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným jedincům a zdravotně postiženým osobám a skupinám. Podporuje jedince a jeho rodinu v jejich přirozených podmínkách.

Pracovník přispívá k zajištění plnohodnotné účasti uživatelů v sociálním, kulturním a politickém životě a dění ve společnosti.   

3. Závaznost etického kodexu 

Zaměstnanci se ve svých svěřených kompetencích řídí příslušným etickým kodexem a právy uživatelů, které jsou stanoveny uvedenými dokumenty: Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Práva lidí ve stáří, Práva tělesně postižených, Evropská charta práv a svobod pro staré občany, Listinou základních lidských práv a svobod.

Kodex jako součást vnitřních norem zařízení DPS je pro všechny zaměstnance závazný.

Vydáním etického kodexu vzniká vedení DPS povinnost prokazatelně seznámit své podřízené zaměstnance s tímto etickým kodexem a dále umožnit těmto zaměstnancům do Etického kodexu kdykoliv nahlédnout.

4. Účinnost nařízení

Toto nařízení ředitelky DPS Harmonie k zásadám chování a jednání zaměstnanců nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2007. 

V Praze dne 1. 5. 2018

Bc. Petra Zouplnová

ředitelka DPS Harmonie